Söndag
29 Dec 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Lördag
11 Jan 1 match
Fredag
17 Jan 1 match
Söndag
19 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Lördag
08 Feb 1 match
Söndag
16 Feb 1 match
Söndag
23 Feb 1 match
Söndag
01 Mar 1 match
Fredag
06 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match
Lördag
21 Mar 1 match

Inbjudan till årsmöte 24 juni

31 maj 2019 12:39
Rönnby Tigers

Rönnby Tigers bjuder in till årsmöte måndag den 24 juni Klockan 18.00. Platsen är C-konferensen, Bombardier Arena. Förutom årsmötet har vi också uppföljning av utvecklingsmötet den 7 maj.

Välkomna! Styrelsen


Dagordning 24 juni kl 18.00 för årsmötet i enlighet med respektive förenings stadgar.

 1. Mötets öppnande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fastställande av röstlängd för mötet.
 5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret, b) Styrelsens förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse för styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 12. Behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
 13. Behandling av styrelsens förslag och, i rätt tid, inkomna motioner.
 14. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år; c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 resp. 2 år; d) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. e) 2-3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande;
 15. Stadgerevidering Västerås Rönnby IBK (medlemskap PFL)
 16. Eventuella utmärkelser.
 17. Övriga frågor.
 18. Mötets avslutande.

Välkomna! Styrelsen